Gravplassene


VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRANGEDAL KOMMUNE

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21.

Vedtatt av Drangedal kirkelige fellesråd: 27. februar 2014.

Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd: 13. mars 2014

§ 1. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer som har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist. Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales. 

§ 2. FREDNINGSTID OG FESTETID

Fredningstid for kiste og urnegraver er 20 år. Festetid er 5 år. Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen. 

§ 3. FESTE AV GRAV

Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd, for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av særskilt urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av. I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av, også urnegrav.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 75 år etter siste gravlegging kan festet ikke fornyes, uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen. Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring. 

§ 4. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravminner på omkringliggende graver kan ved behov flyttes midlertidig, for å gi tilgang for gravemaskin. Gravplassen sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging.

Montering av gravminne kan først skje etter at kirkelig fellesråd ved kirkevergen har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Gravminne kan ikke settes opp tidligere enn 4 måneder etter gravlegging av kiste. I påvente av gravminne ordner gravplassen med et merke, hvor avdødes navn settes på. På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og blir stående der ut festetiden. 

§ 5. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Plantefeltet må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde, eller går utover plantefeltet. Gravutstyr kan ikke lagres på baksiden av gravminnet.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. Det er også anledning til å ha en liggende plate og blomsterurne i plantefeltet. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet. Bruk av faste dekorgjenstander i plantefeltet er ikke tillat. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven, men slike og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys ved minnesteinen i minnelunden.

 § 6. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostèrbart.

 § 7. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles, skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassbetjeningen.

 § 8. GRAVLEGAT GRAVSTELLSAVTALE

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd ved kirkevergen overta ansvaret for planting og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelt tilfelle signeres en gravstellsavtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd ved kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til planting og stell av gravstedet etter den inngåtte avtalen og til administrasjon og revisjon for et fastsatt tidsrom. Beløpet skal også dekke eventuell merverdiavgift til staten, etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for kirkelige fellesråd. Det kan ikke gjøres avtale for lengre tid enn den foranliggende festetid eller en tilsvarende periode.

Dersom det i avtaleperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkelig fellesråd gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Da er det anledning til å øke kapitalen slik at den varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Dersom det gjenstår en rest av kapitalen når avtaletida er ute, blir disse å anvende til forskjønnelse av gravplassen. Kapital fra de ulike avtalene forvaltes felles og inngår i fellesrådets regnskap, men det kreves bruk av undersystem/ reskontro som til enhver tid holder rede på bevegelser og gjenstående beløp på de respektive avtaler.

 § 9. BÅREROM

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tida fram til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

 § 10. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen, skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Gravplassbetjeningen kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

 § 11. ADFERD PÅ GRAVPLASS

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal så vidt mulig, ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Det er ikke tillat å gjøre opp ild, eller tenne bål på gravplassen.

§12. NAVNET MINNELUND

Med minnelund forstås gravfelt på gravplass, uten adgang til gravminne knyttet til den enkelte grav. Ved navnet minnelund, plasseres en plate med navn og data på de gravlagte, på minnesteinen i minnelunden. Navneplaten produseres og monteres av gravplassbetjeningen. Det er ikke anledning til å montere egne navneplater.

Tilbake